top of page
VZ77hAFf.jpeg
Contact

CO2 prestatieladder

1 Inleiding

Persyn is een betrouwbaar, gezond en innovatief bouwbedrijf, gespecialiseerd in betonwerken en

infrastructuurwerken, met waardering voor personeel en aandacht voor klantgerichte oplossingen.

De kracht van Persyn.

Geen uitdaging is ons te groot. Zelfs strakke deadlines schrikken ons niet af. Voor een project in Tielt

zetten we in 48 uur tijd een tunnel op zijn plaats. Een perfect staaltje van ons kunnen.

Persyn vindt het vanuit haar maatschappelijke functie belangrijk om op verschillende manieren invulling

te geven aan duurzaam ondernemerschap. De CO₂-prestatieladder is daar een belangrijk middel in. Het

stelt ons in staat ons energieverbruik en onze CO₂-emissie in kaart te brengen én te verminderen.

De CO₂-prestatieladder is een initiatief van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden &

Ondernemen) en is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren CO₂-bewust(er) te handelen. 

De ladder vormt een effectief instrument om in onze bedrijfsvoering en bij het realiseren van projecten

winst te boeken op verschillende terreinen. 

Met name op het gebied van efficiënt gebruik van materialen, energiebesparing en het duurzaam

gebruik van energie.

Het besef dat we als organisatie kunnen en willen bijdragen aan een schoner milieu en een gezondere

leefomgeving, leeft binnen Persyn. Die gedeelde verantwoordelijkheid zorgt voor diverse inspanningen

en activiteiten op het gebied van duurzaam ondernemerschap.

Hieronder meer informatie welke maatregelen Persyn neemt om energie- en CO₂-reductie te

verwezenlijken.

2 Inzicht

Persyn heeft effectieve doelstellingen en maatregelen geformuleerd om de CO₂-uitstoot te reduceren.

Hierna volgend een inzicht in de energiestromen en verbruiken van de kantoren, incl. ateliers en

magazijnen en de verschillende werven, van Persyn en van de bijbehorende werven van afgelopen

periode.

 

Diverse maatregelen hebben er voor gezorgd dat er daling van de CO2 uitstoot is op kantoor & depot

van -24 %.

De CO2 uitstoot werven is gerelateerd aan de activiteitsgraad.

 

De emissie inventaris geeft een overzicht van de scope 1 en 2 emissies van Persyn en is opgemaakt

volgens de richtlijn ISO14064-1:2018 (specifications and guidance at the organizational level for

quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals).

Hiermee geeft Persyn invulling aan eis 3.A.1 van de CO2 prestatieladder

Alle emissiegegevens kan u hieronder terugvinden:

3 Doelstellingen

Het objectief van Persyn is om in 2025 de energy efficiency van onze activiteiten ten opzichte van het

referentiejaar 2021 te verbeteren met volgende doelstellingen:

Doelstelling 1

Electriciteitsverbruiken laten stijgen met maximaal:

Target eind 2023 10%

Target eind 2024 20%

Target eind 2025 30%

Doelstelling 2

Overschakeling naar aankoop groene stroom van lokale oorsprong tegen eind 2027 voor de nieuwe

kantoren & Depot.

Doelstelling 3

Vervanging brandstofwagens door hybride/EV

Minimaal 3 per jaar.

 

CO2 Prestatieladder

 

Doelstelling 4

Reductie van CO2-uitstoot in de scope 1+2 t.o.v. omzet met:

Target eind 2023 3%

Target eind 2024 5%

Target eind 2025 10%

Dit CO2-footprintverslag beschrijft de vaststelling van de organisatorische grenzen van alle activiteiten

uitgevoerd door Persyn en geeft de directe en indirecte emissies (scope 1 en scope 2) weer welke

binnen deze grenzen veroorzaakt zijn per kalenderjaar.

Het opstellen van de periodieke rapportage is onderdeel van de stuurcyclus binnen het bestaande

managementsysteem.

De systematiek die gebruikt is om tot de footprint te komen is volgens de CO2-prestatieladder versie 3.1.

4 Reductiemaatregelen

Tijdens de periodiek beoordeling door de directie wordt een beoordeling naar de geschiktheid en

doeltreffendheid van het managementsysteem uitgevoerd en acties vastgesteld om de milieuprestaties

te verbeteren.

 

CO2 Prestatieladder

 

De voortgang van de maatregelen uit het CO2 reductieprogramma wordt besproken in diverse

overlegorganen (zie: communicatiematrix). Elk half jaar wordt een voortgangsrapport opgemaakt waar

de voortgang van de maatregelen wordt besproken.

Indien relevant zijn EnPI’s gelinkt aan de maatregelen ter verificatie van de effectiviteit. Oplijsting van de

EnPI’s en hun targets zijn te vinden in het EnPI dashboard.

 

5 Transparantie

Het duurzaamheidsbeleid van Persyn vormt het kader om doelstellingen en targets aan op te hangen.

Het duurzaamheidsbeleid wordt ten minste elk jaar, tijdens de directiebeoordeling, geëvalueerd op

geschiktheid.

 

CO2 Prestatieladder

 

Het management vertrouwt erop dat alle betrokkenen zich vanuit zijn of haar functie en taken zich

maximaal zullen inzetten om de reductie van het energieverbruik en duurzaamheid van de

energiebronnen te optimaliseren.

6 Participatie

Bij het moment van opmaak van deze procedure zijn er voor Persyn nog geen projecten met

gunningsvoordeel toegekend. Van zodra dit het geval is zullen op projectniveau afzonderlijke

doelstellingen en maatregelen uitgewerkt worden. Deze worden geconsolideerd in een projectdossier.

Binnen Persyn is er ketenoverleg inzake CO2 reductie via het materieel overleg. Hierbij wordt er door

de verschillende verantwoordelijke van iedere entiteit samen bekeken naar mogelijkheden ter reductie

van CO2.

De CO2-coordinator van Persyn is lid van de VMx , een vereniging die de milieuprofessionals

vertegenwoordigt.

De CO2 Prestatieladder zal op de agenda van de werkgroepen geplaatst worden zodat het management

systeem ook ingang vindt in andere sectoren.

Daarnaast worden vele projecten uitgevoerd als partij in tijdelijke samenwerkingsverbanden. Vele

andere partners hierin zijn reeds gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder zoals Stadsbader, Artes.

 

Hierin draagt Persyn bij en maakt gebruik van de ontwikkeling van nieuwe kennis, in samenwerking met

de anderen, gericht op potentieel effectieve reductiemaatregelen.

bottom of page